Добри практики

8 начина да подобрите преподаването на урока

Превод: http://www.ncld.org/students-disabilities/ld-education-teachers/tips-teachers-accommodating-students-dyslexia

 

За всеки един учител понякога е трудно да успее да привлече вниманието на учениците и да го ангажира за определен период от време, докато трае учебния час. Това изисква не малко усилия . Тези 8 насоки ще ви помогнат да се справите със ситуацията.  Техниките ще улеснят ученето както на децата с дислексия, така и на останалите деца в класа.

1. Повтаряйте инструкциите. Ученици, които имат трудност да следят задачите, биха могли да се фокусират по-добре, ако ги помолите да повторят инструциите със свои думи.

2. Наблегнете на рутинните дейности. Много ученици с обучителни трудности (в това число и дислексия) имат нужда от добре структурирани ежедневни дейности, за да са на ясно с това какво да правят и какво се очаква от тях да сършат

3. Раздайте на учениците график на дейностите. Дайте им таблици, които да попълват, на лист или на компютъра, докато вие им разказвате урока. Това помага на учениците да се концентрират върху основната информация и да видят връзката между същността на урока и информацията, свързана с него.

4. Давайте инструкциите си стъпка по стъпка. Преподавайте новите или по-сложни уроци на по-малки части, като обобщавате след всяка една от тях.

5. Комбинирайте разказването на урока с визуални информация – картинки, диаграми, схеми. Раздайте на учениците предварително подговени материали, които да следят.

6. Напишете на дъската по-важните точки от новия урок и някои ключови думи. Преди да започнете дискусията с класа на определена тема (или дори преди още часът да е започнал) запишете непознатите думи на дъската.

7. Организирайте така часа си, че да включите както самото представяне на урока, така и други дейности (напр. кратки игри по темата). Давайте групови задачи, задачи по двойки.

8. Наблегнете на преговарянвто на материала от предния чае.  Редовния преговор помога на децата да свържат логически стария и новия материал.

Брошура от Норич за целите и ценностите в училище

Ето още една полезна листовка, която са изработили в началното училище
Reacreation Road в Норич, Великобритания, за да разпространят в
общността своите цели и ценности като съществен елемент от работата си
по Индекса за приобщаване.

Цели и ценности:

-Да осигурим безопасна и окуражаваща обучителна среда за всички
-Да развиваме будното и изследователско мислене посредством учебна
програма, базирана на изследователския подход.
-Да развиваме възможности за учене отвъд класната стая.
-Да развиваме здравословно и позитивно отношение към ученето и живота.
-Да популяризираме позитивното родителство.
-Да дадем възможност на ученическите гласове и детското участие.
-Да дадем възможност на учениците на учениците да се възползват от
професионалното развитие на училищния екип.

Брошура от Норич за деца със СОП

Важно е детето още от най-ранна детска възраст да може да участва
пълноценно в учебните часове, за да може да овладява и прилага своите
знания и умения. Ако детето има трудности, са му необходими подкрепа и
съдействие.
Едно от училищата, които работят по Индекса за приобщаване в Норич,
Великобритания, Recreation Road Infant School, е разработило брошура
/на снимката/, чиято цел е даде кратка информация на родителите какво
представляват специалните образователни потребности /СОП/ и какви са
процедурите, които се следват в училището, когато има дете със СОП.

“Кръг на избора” за справяне с агресията и тормоза между учениците

Агресията и тормозът между учениците са сред основните предизвикателства в училище. Едно от училищата в Норич, Великобритания, е разработило т.нар. кръг на избора (на снимката)- възможни взаимосвързани начини на реакция при възникване на проблем, към които децата могат да прибегнат, когато има нужда.

Ето част от тях, както са описани в схемата:

1. Брой до 10 и се успокой

2. Започнете друга игра

3. Поискай съвет от възрастен

4. Извини се

5. Стиснете си ръцете

6. Тръгни си

7. Кажи му/й/им да спрат

8. Направете среща на класа

Тази добра училищна практика е свързана пряко с дейностите, осъществявани по Индекса за приобщаване, и по-специално Измерение А: Създаване на приобщаващи култури. Индикаторът, който най-добре отговаря на този тип предизвикателство е А1 3- Децата си помагат.

Искрено доброто отношение и насърчаване на учениците, помага за подобряване на поведението на децата в училище

От СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Сливница си тръгнахме с изключително вдъхновяваща добра практика. Госпожа Соня Захариева, преподавател, сподели своя опит в работата си с ученици с „проблемно” поведение. В съгласие и координация с другите учители те решили да променят отношението си към децата с проблемно поведение. Вместо да обръщат внимание само на трудностите и проблемите, както обикновено се случва, без да фалшифицират, съвсем искрено, те започнали да търсят и да насърчават искрено добрите страни, добрите постъпки и малките успехи на тези деца, както при общуването си с тях самите, така и с техните родители. Госпожа Захариева с нескрита радост сподели, че този подход наистина е дал резултат. Насърчаване на силните страни, фокусиране върху предимствата, а не върху трудностите, при общуване с децата е подход и в Индекс за приобщаване.

Още идеи за приобщаваща класна стая

От ОУ “Васил Левски” в гр. Правец ни предоставиха анкета, която възпитателката госпожа Елка Василева е съставила. Нейната цел е чрез анкетата да разбере повече за това как учениците се чувстват по време на следобедните занимания. Поставяне на ученика в центъра на образователния процес и допитване до неговото мнение е един от основните подходи за приобщаване на учениците в училище, който Индекс за приобщаване предлага.

Анкетата можете да разгледате ТУК.

Учениците от ОУ “Васил Левски” от гр. Правец направиха съвместна среща и отвориха работилницата на приятелството и добротворството със свои съученици от ГПЧЕ „Алеко Константинов” от гр. Правец

18 април 2013

Вчерашният ден се превърна в ден на приятелството и добродетелите между хората. Клуб „Добродетели” към ГПЧЕ „Алеко Константинов”, с ръководител Елеонора Момчилова и група по проект „УСПЕХ”/ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”/ – „Училището – това сме ние”, с ръководител Мария Пеева направиха съвместна среща и отвориха работилницата на приятелството и добротворството.

Гости са събитието бяха ученици от ІV клас на ОУ „В.Левски”, преподаватели от двете училища, сем. Дудови и приятели.

Сценарият: презентация на Димитър Дудов от ІV клас за пътуването му и впечатленията му от Валенсия, презентация за приятелството от клуб „Добродетели” и съвместно изработване на сърца с думи-добродетели и поговорки.

Този на пръв поглед обикновен сценарий се изпълни с много емоции, взаимност, толерантност и разбиране, уважение към различието и отговорност към по-малките. В работилницата не само се представи модел на общуване чрез добродетели, но и продуктите, които тя произведе имат висока стойност. Това са продукти без материално изражение, но те променят човешките поведения и взаимоотношения за бъдещето.

Партньорски ученически етичен кодекс от Основно Училище “Васил Левски”, гр. Правец

С удоволствие представяме Партньорския ученически етичен кодекс, изработен от нашите приятели, учениците от Основно Училище “Васил Левски”, гр. Правец.

В рамките на международен, училищен проект по програма Коменски, децата от ОУ “Васил Левски” в гр. Правец изработиха етичния кодекс, който Ви представяме тук.

Кодексът е израз на разбирането на учениците, че децата със специални образователни потребности имат равни права, че те са като всички останали деца и не бива да бъдат пренебрегвани.

Центърът напълно подкрепя инициативата на ОУ Васил Левски, ние също вярваме, че всяко дете заслужава да бъде ценено и насърчавано, за да достигне своя пълен потенциал.

Поздравяваме новаторите – ученици и учители, за тяхната инициатива и тяхната гражданска позиция.

Ще се радваме, ако и Вие разпространите този Кодекс, разпечатате го и го използвате и във вашето училище, за да направим така, че идеята да достигне до сърцата на повече ученици, учители и родители и да дадем шанс на децата ни наистина да растат в дух на толерантност и разбиране.

Детско участие от най-високо ниво в ОУ “Св. св. Кирил и Методий″, Челопеч

Учениците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий″, Челопеч сами изготвиха анкета, с която да се допитат до своите съученици за това как те се чувстват в училище. Идеята на малчуганите, водени от техния учител г-н Димитър Петров, е след като получат отговор на тези въпроси, да ги анализират и да планират действия, които да направят училището по-привлекателно място за всички.

Това е пример за детско участие от най-висока степен, който ни дава училището в Челопеч. Децата не само са питани за тяхното мнение, те сами са започнали този процес на събиране на мнения, изготвили са анкетата, провеждат проучването и след това ще предложат сами решения на посочените проблеми. Според Г-н Петров, работата е била наистина вдъхновяваща за децата и всички, без изключение са взели участие.

Поздравления за малчуганите!

Ценностите в нашето училище – идея от Норич
Нашите ценности са тези, на които можем да се опрем в трудни ситуации в живота и работата. Те ни помагат да решим как да постъпим, да решим как да продължим, как да направим следващата крачка. Те са винаги с нас. Много често ние не мислим за тези наши силни страни, добри принципи и практики като за ценности. Не ги отчитаме като такива, но осъзнаването им е един възнаграждаващ процес на себепознаване.
Ценностите на училището са основополагащи за работата по Индекса за приобщаване. Те са ресурсите, върху които училището стъпва, за да се идправи срещу предизвикателствата и да осъществи желаната промяна към по-добро.
На снимките виждате табла от едно училище в Норич, Великобритания, което се гордее със своите ценности и е избрало да ги изложи на показ пред всички- учители, родители и деца.

Наред със забавните синмки от училищния живот са изброени и ценностите.

Ето някои от тях:

Ние се стремим нашите деца да бъдат етични, което означава, че те ще:

•       Бъдат силни, честни и ще имат чувство за справедливост

•       Бъдат настоятелни и ще имат куража да отстояват нещата, в които вярват

•       Знаят, че всички ние имаме обществени и глобални отговорности

Ние се стремим нашите деца да поемат рискове, което означава, че те ще:

•       Посрещат непознати ситуации с увереност

•       Имат независим дух да изследват нови роли, идеи и стратегии без страх от провал

Ние се стремим нашите деца да могат да комуникират, което означава, че те ще:

•       Разбират и изразяват идеи и информация уверено и с творчески подход

•       Използват богат език и многообраие от начини на комуникация

Ние се стремим нашите деца дабъдат с отворено съзнание, което означава, че те ще:
 •       Разбират, че различните хора и култури имат различни принципи и ценности
 •       Разглеждат проблемите от различни перспективи

А Вашето училище формулирало ли е своите ценности, към които учители, ученици и родители да се стремят?

Надяваме се да сме ви вдъхновили да го направите!

Оттам насетне, пътят е по-лесен, защото целта е ясна!

Интерактивните празници като форма за себепознание и себепредставяне

Материалът ни е любезно предоставен от г-жа Ирена Рогелова,  Директор на НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен

„За да бъде интересно на децата в училище, необходимо е да им се дава  възможност да се изявят. Всяко дете има потенциал, но е важно той да бъде открит, а детето да е мотивирано, насочвано, подкрепяно да се изяви.

Успешното дете трудно ще си позволи да хвърли петно върху това, което вече е постигнало. То желае да бъде забелязано, да се изяви, да получи аплодисменти. Училището се превръща в място, където можеш да станеш известен.

Подготовката и провеждането на празници и чествания е съществен момент от работата за укрепване на ученическия колектив. Празникът може да се превърне в истинска демонстрация на успехите и постиженията на класа като голяма група и на всеки негов член.

В подготовката на празника се включват без изключение всички деца, но не с предварително раздадени листчета за наизустяване на текст, а с доброволно участие, като всеки сам избира с какво ще се представи на празника – без безкрайни репетиции и повторения, без критика и сърдене.

Това означава да си подарим и да подарим празник, което прави някои дни по-специални.Тогава всички деца работят много съсредоточено в часовете, а в междучасието обсъждат вариантите за украса на класната стая, надуват балони, избират подходящо музикално оформление, изготвят покани, поздравителни картички, радват се на изпълненията на своите другари и на присъствието на родителите си, гордеят се с постиженията си, преодоляват бариерите в общуването помежду си и с възрастните.

Организирането на такъв празник изисква от учителят да бъде само помощник, а не да налага своето мнение. Това повишава чувството на доверие между участниците в учебния процес, хуманизира го, създава условие всяко дете да се чувства важно, успешно, прието. Ученическият колектив се формира от различни и интереси, и възможности. При организирането на интерактивни празници се предоставят равни възможности на всяко дете да разкрие дарбата си.

Най – важната задача на училището е да създава умни, образовани, духовно богати личности. Изключително важен е принципът на доброволност на участието във всички изяви на природно надарените певци, танцьори и артисти, като мотивацията им за участие в празниците да не е предизвикана от страх. При тяхната организация учителят е духовен водач – ерудит, от него учениците получават повече от това, което ежедневно им се предлага от семейството, медиите, обществото.

Провеждането на празници обогатява преживяванията на децата, тяхната словесно-изразителна реч, влияе за цялостното оформяне на детската личност.

Чрез ученето, основано на преживяванията се постигат в една или друга степен следните резултати:

• Създаване на условия за развиване и усъвършенстване на социалните умения на учениците: умение за активно слушане, за общуване по начин, който зачита другия;

• Развиване на умения за коопериране в групата, както и умение за представяне на себе си и отстояване на собствена позиция пред останалите членове на групата и пред целия клас;

• Въвеждане на идеята за самоуважението и уважението като елементи на общуването с другите и връзката на самоуважението с умението за успешно справяне в живота;

• Развиване на умения за изразяване на собственото мнение, искания и желания и комуникативни способности.

• Умение за представяне, за даване на положителна оценка на другия, както и за въздържане от отрицателна оценка на другите;

• Начало на процеса на развиване на позитивни нагласи към различията и опит за по-толерантно отношение.

10-те неща, който ще направят занятията в училище успешни

Важно е занятията в училище да бъдат полезни и успешни както за  учителите, така и за учениците. В гимназията Броудленд, Норич,  Великобритания, учителите и техните ученици взаимно са разработили  списък от 10 пункта, които гарантират, че един учебен час е успешен. В  края на часа учителите и учаниците заедно оценяват проведеното занятие  по създадения от тях списък. Ето го:

10-те неща, който ще направят занятията в училище успешни

От учителите, за учителите

1. Споделяйте каква е целта на урока с учениците и им го припомняйте по време на занятието.

2. Уверете се, че както вие, така и учениците, сте напълно наясно кои са основните умения, необходими за всяка една учебна дейност да бъде изпълнена успешно.

3. Включвайте в часа си стимулиращи дейности, които са своеобразно предизвикателство за всички ученици, но също така са съобразени и с техните индивидуални потребности.

4. В началото на урока обяснете общата картина и дайте представа за това, защо ни е необходим днес точно този урок, каква е неговата връзка с онова, което сме учили по-рано.

5. Включете използването на разнообразие от целенасочени дейности като ясно задавате времето, за което трябва да бъдат изпълнени. Уверете се, че редувате активни сесии и такива, фокусирани върху самото учене, като ги комбинирате с многократни възможности за учениците да се включат в темата.

6. Използвайте групова работа, работа по двойки и индивидуална работа. Организирайте групите и двойките по различни начини.

7. Използвайте разнообразни начини за оценяване, за да имате постоянна обратна връзка за това, което се научава или да адаптирате урока, ако е необходимо. Включете и различни техники за задаване на въпроси.

8. Бъдете ясни когато обяснявате какви са вашите критерии за успех, уверете се, че и на учениците им е ясно, така, че ученето да бъде достъпно за всички и да отбелязват всеки свой успех.

9. Създайте позитивна среда с високи очаквания по отношение на ученето и поведението на учениците.

10. Винаги се обръщайте към учениците по име.

 

10-те неща, който ще направят занятията в училище успешни

От учениците, за учениците

1. Уверете се, че разбирате за какво става дума в урока и какво ще научите вие.

2. Винаги опитвайте и използвайте своите умения за четене, писане, дискутиране и слушане, научени по време на занятията по всички предмети. Опитайте се да учите по най-добрия начин, по който можете.

3. Подхождайте към всяка учебна дейност като си поставяте цел и се придържайте към нея, дори и нещата да изглеждат на пръв поглед трудни.

4. Задайте си въпроса – как всеки един урок е свързан с научените от мен знания и уменията, които съм придобил по време на предишни занятия.

5. Бъдете подготвени да учите уроците си по различни начини, индивидуално или в група, като използвате Интернет, като бъдете креативни или просто като отделяте повече време за писане и четене.

6. Ако работите в група или по двойки, уверете се, че вие участвате също толкова, колкото и всеки един от останалите. Не оставяйте някой друг да върши и вашата работа.

7. Помислете за усилията, които сте вложили в ученето и ги оценете. Направихте ли най-доброто, на което сте способни? Кое беше наистина успешно? Защо? Има ли нещо, което трябва да се опитате да направите по-добре? Знаете ли как да подобрите процеса на учене?

8. Отпразнувайте своя успех и този на съучениците си.

9. Уверете се, че сте готови и имате желание за учене. Вашето поведение ще позволи както на  вас, така и на другите от класа да учат по-лесно.

10. Вземайте участие поне веднъж по време на часа, като това включва задаването и на поне един въпрос всеки път.