ОУ ”Васил Левски” – гр. Правец

Нашето училище -  любимо и за всички нас!

Ние имаме с какво да се похвалим, имаме какво да ви разкажем, защото нашето начало е  назад в историята, дълбоки са корените на училищното ни дърво, настоящето сме ние – щедро отрупали клоните му с разноцветни, кои по-узрели, кои по-зелени, но бъдещи плодове и бъдещето – нашите деца, които ще доведем отново тук, вече закърмени с тези плодове.

Основите на просветното дело в Правец са поставени през 1820г. от поп Тодор, който превръща дома си в черква и училище. През 1861г. е построено първото общинско училище с 4 класни стаи, намиращо се близо до черквата (построено 1853г.). След построяване на училището общината поема грижата за неговата издръжка – назначавала учителите и се грижела за редовно посещение на учениците.

През 1921г. Училището се превръща в основно. През 1926г. училището се ремонтира и разширява и в този си вид просъществува до 1981г. През учебната 1963-1964г. се открива 8 клас. Икономическото развитие на Правец поставя въпрос за построяване на нова, по-голяма и модерна сграда. Новото училище е открито на 16.ХІ.1981г. от Тодор Живков, едновременно с обявяване на Правец за град – ЕСПУ, което е името на старото училище – Васил Левски.

През 1991г. училището се разделя на ОУ ”В.Левски” (І – VIIIклас) и ГПЧЕ” Ал.Константинов – от подготвителен до ХІ клас. За директор на ОУ от месец 02.1991 – 1992г. – Г.Цветанова, от месец 02.1993г. – Янка Янчева – специалист руска филология – пенсионирана на 01.09.2001г, от месец 09.2001г. – до 2006 г. Димка Накова. От 2009 г. директор е Илиана Маринова Котова -специалист по история.

Преди две години, по повод 190 годишния юбилей, врата отваря и училищния музей. Тук всеки ученик и гост може да се докосне до историческите факти и още при самото си встъпване в училището ни, да разбере къде е изворът на нашето самочувствие. С решение на Общинския съвет от м.декември 2010 г. музейната експозиция става филиал на Историческия музей в гр. Правец.

В училището работят 28 учители и възпитатели, всички с висше образование и повечето от тях с професионално квалификационна степен, логопед, психолог и ресурсен учител.

Обучават се 297 деца през учебната 2012/13 г.

Активно Училищно настоятелство.

Деен и самоуправляващ се Ученически училищен съвет.

Мисия

 • Превръщане на училището от институция монополист на знанието в институция, формираща нагласи и способности за самостоятелно мислене, разгръщане индивидуалността и творческия потенциал.
 • Създаване на личности с възможност за ефективна реализация и развитие в условията на обществото на знанието.
 • Перманентно изграждане и поддържане на иновационна среда, захранваща с енергия и идеи, отговаряща на динамично променящите се изисквания на обществото.

Визия

 • В нея са залегнали възрожденските културно-просветни традиции, положителното в българското образование и най-доброто от световните педагогически системи.
 • Има разработена концепция за образователно-възпитателния процес, който да противостои на агресивността, бездуховността и прагматизма.
 • С европейски стандарти в образованието, висок професионализъм във възпитанието и много любов растат децата тук

Цели на училището


 • Да запазим индивидуалноста на всяко дете.
 • Да стимулираме децата за активна учебна и творческа дейност.
 • Да изградим личности компетентни, изискани, духовни.
 • Да формираме умения за пълноценно общуване в дух на толерантност и хуманност.
 • Здраве и здравословен начин на живот на училищната общност.

Нашите силни страни и постижения:

Ритуализация на училищния живот:

 •  Химн на училището – приет на 24.V.2005г. от  педагогически съвет на ОУ”Васил Левски”.Текст: Мария Вушева – учител от НЕ, Музика: Димитър Войнов
 •   Училищно знаме – 24.V.2007 г.
 • Емблема и    училищна униформа – въведен за учебната 2006/2007 г.

Иновативно обучение:

 • Английски език – от І клас;
 • ИТ и баскетбол  – от І клас;
 • Съвместна работа с доброволец от корпус на Мира – България
 • Участие в състезание по спелуване (4-7 клас) “Спелинг бее” – III място Мира Панова
 • “Джуниър ачийвмънт” –Iа клас – открити уроци по предприемачество
 • Mултимедийни уроци по отделни дисциплини – НЕ

Участие в олимпиади и национални и международни състезания:

 • Химия, биология, география, БЕЛ, математика – участие в областен кръг
 • Математика – Коледно, Великденско,

“Европейско кенгуру” – национален кръг

 • Конкурси в НДД -Iа клас и III a клас
 • Национално интердисциплинарно състезание “Знам и мога” – IVa клас
 • Участие в конкурс “Дъга” – Унгария – пластика и презентация – В. Нинова
 • Спортни състезания
 • Клуб “Млад огнеборец”  с ръководител Снежана Вълова – областен кръг – 1 място, Републикански кръг – 8 място
 • Приложно колоездене – ръководители: Б. Алтънов и Р. Иванова Републикански кръг – 5 място

Интегриране на деца в неравностойно положение:

Логопедична терапия и психоконсултиране:

 • Обхванати 40 деца с комуникативни нарушения;
 • Консултации с родители и учители;
 • Интерактивни подходи и методи на работа;
 • Популяризиране нашия опит в други училища в страната и чужбина;
 • Вътрешно квалификационна дейност с колектива;
 • Прилагане на европейски опит „Коменски”, „Младежта в действие”;

Участниците в пиесата „Дъга на приятелството”, по повод деня на хората с увреждания

Ресурсно подпомагане на деца със СОП:

 • Обхванати 5 ученика
 • Осигуряване на достъпно образование и интегриране в масовото училище
 • Екипна работа между ресурсен учител-класен ръководител-преподаватели, логопед.
 • Работа с родители
 • Успешно завършили с удостоверение

-      VIII клас – 2 ученика

Откриване и развиване на деца-таланти:

       ХVII издание “На крилете на песента” – със специалното участие на певицата Йоана – председател на журито, финал на майските празници на гр. Правец – най-очакваното и желано училищно събитие, когато почти всички се включват с песни, танци, изработване на костюми, аксесоари и т.н.

МФПДТ “Приятели на България” – Албена 2012 – Представителна изява на група “Ново поколение, с ръководител М. Батанова , която събра овациите на публиката.  

 

 

Участие в проекти:

2010/11 г. – проект „Интегриране на деца със СОП в масовото училище чрез различни дейности” – партньори от Полша, Кипър, Турция – Награда на ЦРЧР България за най-добър проект, координиран от българско училище.

14 групи – „Здраве и здравословен начин на живот, традиции, художествена, театрална,музикални дейности, групов-комуникативен тренинг”

Инициативата „Фортисимо в клас” се провежда за втора година от фондация „Америка за България” и фондация „ХХ-Триола Квинтола” на диригента Максим Ешкенази.

Целта е да се направят часовете по-музика по-интересни и да се даде възможност на учениците да се докоснат, дори буквално, до класическата музика.

На 30.Х. 2012г.  в читалище “Заря” град Правец се проведе поредната инициатива от ОУ “Васил Левски”- Празник на ученето през целия живот, със специално подготвения спектакъл “Приключения опасни със герои сладкогласни” по текст на Недялко Йорданов, с участието на режисьора Христо Симеонов.

Наши партньори:

Неправителствени организации

Училищно Настоятелство

Училищен Ученически съвет

Областна Администрация

Община Правец

Читалище Правец

Голф клуб Правец

Спортна зала Правец

Училища «Европа»

и др.