СОУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Златица

          Образователното дело в малкия подбалкански град Златица се гордее с дълголетна история. Първите сведения за съществуване на килийно училище са още от 1809г. Четиридесет години по-късно се въвежда взаимоучителната метода, а през 1879г. училището става  класно. В началото на миналия век то се именува Народно основно училище „Отец Паисий”.  През 2005г се преобразува в Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски”. През следващата учебна година стартира и първият гимназиален випуск – профил технологиен – „Предприемачесто и бизнес”. Наследили от своите предшественици усета за връзка на училището с живота и философията, че бъдещето винаги е свързано с нови идеи, педагозите в Златица работят в съответствие със съвременните изисквания към образованието. В процеса на преобразуване на основното училище в средно е постигнат нов дизайн на учебната среда – не само като модерно оборудване, а преди всичко като нов контекст на взамоотношението учител – ученик. Информационните технологии широко се интегрират в учебната дейност. Това не е самоцелно, а отговор на нарастващата потребност от иновационни подходи към обучението. Педагогическият екип непрекъснато повишава своята компетентност, усвоявайки модерни методически похвати. Работата с интерактивни дъски и таблети, с модерни софтуерни продукти  (Jumpido, Envision) е ежедневие. 

         В СОУ” Св.Паисий Хилендарски” се обучават 500 ученици, разпределени в подготвителен клас, 10 паралелки 1.- 4.клас и 14 паралелки 5.- 12. клас. 15 ученика получават и допълнително подпомагане от ресурсни учители. Училището успешно реализира целодневно обучение за учениците от първи до трети клас, насочено към опознаване и развитие на детската индивидуалност.

         Съвременното развитие на СОУ”Св.Паисий Хилендарски” е свързано с реализиране на следните образователни приоритети – развитие на ключови компетентности в области предприемачество, информационни технологии, английски език, гражданско образование.

Работата в тези напровления включва както учебната дейност, така и широка извънкласна дейност вкл. работа по различни проекти. В последните години нараства ролята на проектния мениджмънт за ориентиране на училището към европейски ценности и стандарти.

         През учебната 2012/2013г. училището  работи по значими проекти: „ Дъгата – ода на разнообразието” – по програма „Коменски”, ”Работа , обучение и работни условия за младите хора”- по програма „Младежта в действие”, проект „Граждани” на фондация „Пайдея” , проекти на МОМН, функционира  ученически съвет, Интеракт – клуб    ( младежка секция към  „Ротари” клуб).

Изключително ценна е реализацията на проект  „И аз мога”  по ОП” Развитие на човешките ресурси”. Този проект е насочен към създаване на подкрепяща среда за децата със СОП, включваща повишаване компетентността на учителите, оборудване на мултифункционална зала за стимулиране физическото и психическо здраве на тези деца и допълнителни дейности за подпомагане равнопоставеното им участие в урочната и извънкласните дейности. Важен аспект в изпълнението на проекта е  работата в училище за приемане на различието и организиране на училище за родители. Дейностите по проекта са особено актуални в контекста на актуалната образователна политика училището да се осмисли като хуманистична организация.