ОУ ,, Св.Св. Кирил и Методий ” – с.Чавдар

Директор: Мария Георгиева

Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” е с дълга история. Първата училищна сграда е построена на общинско място през 1869 г., а 22 години след това е построена нова, по-голяма и удобна в центъра на селото. Тъй като по-късно тя изгаря, през 1902 г. е издигната сегашната стара част на училището, а през 1995 г. е пристроена и новата.През 2012г. по спечелен проект ,,Енергийна ефективност” изцяло е ремонтирана фасадата на училището и  парната инсталация. В училищния двор, изцяло със средства от общинския бюджет, е изградена модерна спортна площадка с изкуствена настилка за няколко вида спорт.

През 2012/2013 учебна година в училището се обучават 79 деца, от предучилищна група до осми клас.

Училището е спечелило и продължава да работи по НП ,,На училище без отсъствия”, мярка ,,Без свободен час” за осигуряване на заместване на отсъстващи учители. Включени сме в програма за квалификация на педагогическите кадри с оглед усъвършенстване на компетентностите и уменията на педагогическите специалисти .

Сформирани са осем клуба по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” – проект ,,Успех”, които провеждат редица представителни изяви.В клубовете са обхванати сто процента от учениците в училището. Изцяло нова е обособената стая за целодневно обучение за учениците от първи клас.

От 2012г. училището е партньор на фондация ,,Заедно в час” с един представител в учителския колектив.

Осъществява се проект на МОМН ,, Нов шанс за успех” за ограмотяване на възрастни хора степен ,,начално образование” – една група обучаеми.

За учениците със специални образователни потребности се грижи ресурсен учител, който провежда занимания  веднъж седмично.

Училището се радва на сто процентова подкрепа от общината и общинския съвет.Отпуснати са средства за безплатно хранене на учениците, които са на целодневно обучение, както и хранене веднъж на ден за всички ученици.Отпуснати средства за други нужди – осъществяване на ученически екскурзии, състезания на регионално и областно ниво.

Учениците се включват в конкурси, организирани от Столична община и училищните ни партньори, олимпиади, конкурси, организирани от община Чавдар и училищни надпревари, обществени мероприятия и чествания.

В процес е учредяването на ученически съвет и родителско настоятелство, които допълнително да спомогнат за приобщаването на всички отговорни лица в учебния процес.

Наши партньори са представители на местния бизнес – ,,Челопеч Майнинг” ЕАД и ,,Елаците МЕД” АД, благодарение на които реализираме редица проекти и мероприятия.