За проекта

Нашата цел
Да покажем на широката общественост и на пряко заинтересованите страни как на практика българските училища могат да бъдат място за успешно обучение, професионално развитие и социално приобщаване, както на всички деца, така и на целия училищен персонал.

Ето какво споделят самите деца за училищния живот в хода на проучване между връстници, организирано от нашия екип през 2006 г.:

„Аз имам учители, които са много добри и намират общ език с учениците. Всички трябва така да се променят.”

„В миналия ми клас имаше едно момче в инвалидна количка. Нека учат с нас такива деца, ако искат. Ние няма да ги отблъснем. Нито те са с нещо повече от нас, нито ние сме нещо повече от тях.”

„Важно е да се знае какво става в училище. Директорката трябва да разбере.”

Проектът
Чрез проект “Едно училище за всички” си поставяме следните цели:

  • Да предоставим за свободна употреба на българските училища адаптирана за българския контекст методология и инструментариум  за ефективно академично и социално включване на всички деца в училищната институция;
  • Да повишим обществената чувствителност към необходимостта  всички деца и учители да се чувстват спокойни, успешни и социално приети в училище;
  • Да изпробваме и адаптираме британския опит на Център за изследване на приобщаващото образование в изграждането на ефективни приобщаващи училища като подкрепим експертно училищния екип на 10 училища в София-град и София-област в преминаването им през 2-годишен цикъл, следващ методологията на Индекс за приобщаване.

Индекс за приобщаване
В хода на дейността си екипът на Център за приобщаващо образование имаше възможност да се запознае с приложението на различни подходи и практики при развитието на приобщаващото образование в различни контексти на национално, европейско и световно ниво. На база този свой опит оценяваме методологията и инструментариума предложени от Център за изследвания на приобщаващото образование, Великобритания, в Индекса за приобщаване като най-холистични – фокусиращи се еднакво, както върху образователните политики и практики, така и върху изграждането на култура на приобщаване. Нещо повече, в много общности под приобщаващо образование все още се разбира осигуряването преди всичко на условията за академично приобщаване на децата със специални образователни потребности, докато Индексът за приобщаване издига като ценност социалното включване и добруване на всички участници в образователния процес: ученици, училищен екип и родители.

През 2011 г. ЦИПО публикува третото редактирано и допълнено издание на Индекса за приобщаване, на което се базира проект “Едно училище за всички”.

Партньорството
Център за приобщаващо образование е българска неправителствена и нестопанска организация, чиято главна цел е да следва, промотира и прилага на практика принципите на приобщаващото образование, детската закрила и детското участие във всички български образователни и социални институции, семейства и общности.

Център за изследвания на приобщаващото образование първоначално е основан като Център за изследвания на интеграцията в образованието през 1982 г. В своята почти 30-годишна история, ЦИПО е натрупал впечатляващо портфолио от дейности които подкрепят развитието на приобщаващото образование във Великобритания, Европа и отвъд границите на континента.

Центърът за изследвания на приобщаващото образование беше поканен като партньор по проекта, за да сподели с българските експерти почти 30-годишния си опит в сферата на приобщаващото образование и непосредствения си опит от използването на Индекса в училищата – както във Великобритания, така и в други страни по света. В допълнение на това, членовете на екипа на ЦИПО имат практически опит като обучители на обучители, учители и директори.